Inloggen

Contact

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna “Voorwaarden” te noemen van momzic, statutair gevestigd te Den Haag.

De Voorwaarden zijn onderverdeeld in twee hoofdstukken, te weten:

1. Algemene Bepalingen

2. Aanvullende bepalingen Internet en software diensten en producten

HOOFDSTUK 1: Algemene Bepalingen

ARTIKEL 1: Definities

Onder “Opdrachtgever” wordt in deze Voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Momzic een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Momzic worden gedaan, respectievelijk worden gesloten, gene uitgezonderd, tenzij door Momzic van deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.

Indien Opdrachtgever Algemene Voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de Voorwaarden van Momzic prevaleren, tenzij Momzic uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen.

2. Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Dit lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever behoort tot de regelmatige kring van Opdrachtgevers van Momzic. Dit wordt geacht zo te zijn als Opdrachtgever tweemaal eerder aan Momzic een opdracht heeft verstrekt.

Met overhandiging van de Algemene Voorwaarden staat gelijk het afdrukken van deze Voorwaarden aan de achterzijde van de offerte van Momzic, of het toevoegen aan de offerte van Momzic, of het aanbieden van deze Voorwaarden op de website van Momzic, of op enige andere elektronische manier, waartoe Opdrachtgever toegang heeft ten einde opdrachten te verstrekken.

3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

4. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.

ARTIKEL 3: Offertes

1. Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van Momzic zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4: Opdracht

1. De Opdrachtgever is ten opzichte van Momzic volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Opdrachtgever.

2. Momzic biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid om opdrachten schriftelijk of elektronisch te plaatsen.

3. Bij het plaatsen van een opdracht bij Momzic dient de Opdrachtgever zichzelf te identificeren en wordt de Opdrachtgever door Momzic geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Momzic wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie (hierna genoemd “Klantidentificatie”). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin uw Klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de Opdrachtgever ondertekende inkooporder.

Momzic kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Opdrachtgever zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Momzic is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Opdrachtgever ontvangt, de correcte gegevens zijn. Momzic is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten die werden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een Opdrachtgever.

Momzic is bijgevolg gerechtigd om aan de Opdrachtgever wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze Opdrachtgever betaald te worden met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie.

De Opdrachtgever is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Momzic toegekende Klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Momzic schade lijdt, dient de Opdrachtgever Momzic hiervoor schadeloos te stellen.

De Opdrachtgever dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt.

In het bijzonder dient de Opdrachtgever bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Momzic onmiddellijk nadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

4. Na datum van de opdrachtbevestiging heeft Momzic het recht om bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen, onverkort het recht van Momzic op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

ARTIKEL 5: Totstandkoming van overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht van de Opdrachtgever door Momzic, waarbij de datum van verzending van de bevestiging bepalend is. Voor werkzaamheden waarvoor hun aard en omvang geen offerte c.q.opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

2. Voor de omvang en de aard van de verplichtingen van Momzic is de tekst van de opdrachtbevestiging/factuur bindend. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de inhoud van de opdrachtbevestiging/factuur, dient hij zulks binnen 8 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging/factuur schriftelijk aan Momzic kenbaar te maken.

3. Overeenkomsten en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, zijn voor Momzic alleen dan bindend indien deze door de directie of een bevoegd procuratiehouder schriftelijk zijn bevestigd.

4. Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden worden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De opzegging van werkzaamheden voor onbepaalde tijd geschiedt per aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

ARTIKEL 6: Vooruitbetaling / zekerheidsstelling

Momzic is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan.

Indien Opdrachtgever met verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op Momzic rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van Momzic op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door Opdrachtgever.

ARTIKEL 7: Levering

1. Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Van voorafgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk Momzic bij een niet tijdig verrichte prestatie door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.

2. Momzic doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechterlijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.

3. De prestatie wordt als voltooid beschouwd: A. na levering en facturatie door momzic en Opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd; B. na verloop van 8 werkdagen na factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd; C. na gedeeltelijke ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.

4. Momzic is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen. Momzic is gerechtigd de levering op te schorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

5. Momzic is gerechtigd onder rembours te leveren.

ARTIKEL 8: Transport / risico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door Opdrachtgever aan Momzic is verstrekt en door haar werd geaccepteerd, door Momzic als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat Momzic hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

2. Het risico van de door Momzic aan Opdrachtgever, respectievelijk bij Opdrachtgever, te leveren, respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het bedrijfspand en/of magazijn van Momzic of in geval van rechtstreekse levering, van haar leverancier, waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten.

3. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien transportschade optreedt, dan dient de Opdrachtgever dit bij aflevering uitdrukkelijk aan de vervoerder kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige vervoersdocumenten.

ARTIKEL 9: Prijs

1. Alle prijzen zijn netto-contant, zonder kortingen exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. De door Momzic genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende kostprijzen. Niet bij de prijs inbegrepen zijn installatie-, inbedrijfstelling- en demonstratiekosten, invoerrechten, belastingen, heffingen, koersverschillen, extra vervoerskosten en verzekeringskosten.

3. Wanneer een der kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de opdracht wordt verhoogd, heeft Momzic het recht die verhoging(en) aan de Opdrachtgever door te berekenen.

4. Momzic is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die Momzic bekend ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.

ARTIKEL 10: Betaling

1. Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij (af)levering, danwel door overmaking op een door Momzic aangewezen bank- of girorekening binnen de betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum.

2. Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1%, van het factuur- of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand waarmee de vervaldag wordt overschreden.

3. In geval Momzic zich voor de invordering van de hulp van derden heeft verzekerd, zal ter keuze van Momzic de Opdrachtgever in een voorkomend geval worden belast voor de werkelijke kosten der inning danwel voor een bedrag gelijk aan 15% van de aan Momzic verschuldigde hoofdsom, renten en kosten. Momzic is niet gehouden aan te tonen dat zij in de uitgave van buitengerechtelijke incassokosten is gevallen.

4. Indien Momzic het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, ook de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

5. Alle door de Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

ARTIKEL 11: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Momzic totdat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Opdrachtgever mist het recht de door Momzic geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

3. In geval Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met momzic, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet nakomt, is Momzic gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Momzic tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

4. Opdrachtgever is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 12: Toerekenbare tekortkoming in nakoming van Opdrachtgever

1. Onverminderd voorgaande bepalingen, is Momzic gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst of kennisgeving en zonder deswege schadeplichtig te zijn, ontbonden te verklaren of de uitvoering op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke is ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld, zijn bedrijf aan derde overdraagt of in liquidatie treedt, of indien conservatoir of executoriaal beslag op een of meerdere zaken wordt gelegd, zulks onverminderd het recht van Momzic op schadevergoeding.

2. Opdrachtgever is van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra zich één van de in bovenvermeld lid van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet.

3. Alle kosten, die Momzic in de in dit artikel genoemde gevallen moet maken, met inbegrip van de kosten die de rechter niet ten laste van de verliezende partij kan liquideren, komen ten laste van Opdrachtgever. Laatstgenoemde kosten worden gesteld op 10% van het aan momzic verschuldigde, onverminderd haar recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat deze kosten in feite hoger zijn.

ARTIKEL 13: Reclames

1. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Momzic slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering, schriftelijk aan Momzic kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing neer het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendingsnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

3. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Momzic. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag.

Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van de retouraanvraag. Momzic behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren.

Indien Momzic toelaat dat de zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van Momzic aan de Opdrachtgever een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken afgeleverd te worden op een daarvoor door Momzic kenbaar gemaakte locatie binnen Nederland.

Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder bedrukte plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard.

De Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Momzic, zijn de kosten voor retourzending te laste van de Opdrachtgever en heeft Momzic het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

ARTIKEL 14: Garantie

1. De garantie met betrekking tot de door Momzic geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. De garantie heeft enkel betrekking op de fysieke gebreken van het materiële onderstel. Momzic is slechts gehouden tot vervanging van gebrekkige onderdelen in de mate dat deze nog redelijkerwijze verkrijgbaar zijn bij de fabrikant.

2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

3. Momzic is vrij in de keuze de genoemde gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van materialen.

ARTIKEL 15: Aansprakelijkheid

Indien en voor zover Momzic aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoend of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijk vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering ervan, schriftelijk te worden ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen.

ARTIKEL 16: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, is Momzic gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat Momzic gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt onder meer verstaan het niet voldoen door derden van hun eventuele prestatieplicht jegens Momzic waarvan Momzic afhankelijk is voor de uitvoering van haar prestatie.

3. Overmachtsituaties bestaan, onder andere, tevens uit: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der mogelijkheid om aan Opdrachtgevers opdracht te werken en verder iedere omstandigheid, die Momzic redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft gehad en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke Voorwaarden zou hebben gesloten.

4. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming voor langer dan drie maanden wordt opgeschort, is Momzic gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.

ARTIKEL 17: Gebruiksrecht

1. De navolgende bepalingen zijn in het bijzonder van toepassing, indien Momzic software levert welke afkomstig is van en gefabriceerd door derden.

2. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van momzic, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3. De Opdrachtgever heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van Momzic conform de betreffende licentievoorwaarden.

4. Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van Momzic of haar toeleverancier te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan doormiddel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers of andere rechtspersonen ter beschikking te stellen.

5. De opdrachtgever is in geval van wederverkoop gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting om voor het gebruik van de zaken de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

ARTIKEL 18: Uitvoerbeperkingen

Opdrachtgever verbindt er zich toe de wettelijke Voorwaarden van controle op uitvoer zoals opgelegd door de Verenigde Staten, evenals de wetten van de Europese Unie en haar lidstaten in deze materie, te respecteren. In het geval van uitvoer van bepaalde zaken buiten de Europese Unie, heeft de Opdrachtgever de verplichting om voorafgaand een schriftelijke toelating van de producent te bekomen. Bij inbreuk op deze clausule, zal de Opdrachtgever Momzic vergoeden voor hieruit voortvloeiende schade, kosten en uitgaven.

ARTIKEL 19: Speciale leveranciersacties

In geval van een actie met een leverancier(s) van Momzic in het kader waarvan aan de Opdrachtgever een bepaalde prijsstelling voorwaardelijk wordt toegestaan indien de klant een door de leverancier nader te bepalen specifiek order plaatst, verplicht de Opdrachtgever zich om de opgelegde formaliteiten en vereisten in het kader van dergelijke acties te respecteren en om de nodige documenten die voormelde acties onderbouwen in haar kantoor ter beschikking te stellen aan Momzic op haar eerste verzoek, gedurende een termijn van 5 jaar.

Indien bijvoorbeeld een bepaalde actie vereist dat de Opdrachtgever de in het kader van deze actie bestelde zaken aan een bepaalde eindgebruiker verkoopt, dan verbindt de Opdrachtgever er zich toe om de vervulling van deze voorwaarde op voldoende wijze te documenteren en beschikbaar te houden voor Momzic.

Voornoemde in dit artikel geldt ook wanneer de Opdrachtgever zelf de eindgebruikers. Bij gebreke van het respecteren van voornoemde verplichtingen, verbindt de Opdrachtgever er zich toe om de hem in het kader van deze actie toegestane voordeel onmiddellijk terug te betalen aan Momzic en is Momzic gerechtigd deze Opdrachtgever verdere speciale acties te weigeren. In geval van grotere schade, behoudt Momzic zich jet recht voor om hiervoor van de Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 20: Toepasselijk recht en geschillen

1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.

2. Voor zover de wet zulks toelaat is de competentie van de rechter te ’s-Hertogenbosch of, ter keuze van Momzic, van de woon- of vestigingplaats van gedaagde, bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Momzic is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval Momzic Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtgever heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

ARTIKEL 21:Beëindiging overeenkomst

1 Partijen kunnen een overeenkomst, welke is aangegaan voor een onbepaalde tijd, tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Partijen kunnen een overeenkomst, welke is aangegaan voor een bepaalde tijd, tussentijds opzeggen door uiterlijk één maand voor het einde van de lopende periode aan de andere partij schriftelijk mede te delen de overeenkomst te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3 Saleswizard is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien de cliënt één maand voor het einde van de lopende periode aan de andere partij schriftelijk mede te delen de overeenkomst te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4 Indien de cliënt in verzuim is, in surséance van betaling verkeert, in staat van faillissement verkeert, of een aanvraag voor surséance van betaling of faillissement heeft gedaan, heeft Saleswizard het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde diensten alsmede (schade)vergoeding voor reeds ingeplande campagnes of delen daarvan en vergoeding van verdere schade.

HOOFDSTUK 2: Aanvullende bepalingen Internet en software diensten en producten Onderstaande artikelen hebben betrekking op projecten waarbij (delen van) websites en/of software door Momzic worden ontwikkeld, uitdrukkelijk onverminderd alle bepalingen uit hoofdstuk 1 van de Voorwaarden.

ARTIKEL 1: Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

1. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

2. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van Momzic in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect hetzij om niet hetzij tegen betaling, voor zich laten werken.

ARTIKEL 2: Rechten van intellectuele of industriële eigendom en geheimhouding

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde websites, programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Momzic of diens licentiegevers.

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de websites, programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Momzic of diens licentiegevers kunnen bevatten.

Opdrachtgever verbindt zich, programmatuur, apparatuur en materialen waarvan Opdrachtgever zou moeten vermoeden dat deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen bevatten, geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de websites, programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

ARTIKEL 3: Medewerking door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal Momzic steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Momzic te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

3. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Momzic staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Momzic in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5. Ingeval medewerkers van Momzic op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen.

Opdrachtgever vrijwaart Momzic van aanspraken van derden, medewerkers van Momzic daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

ARTIKEL 4: Logo op websites en programmatuur

1. Momzic heeft het recht om op de door haar ontwikkelde websites, pagina’s en programmatuur het Momzic-logo te plaatsen, voorafgegaan door de tekst:”made by”.

2. Opdrachtgever heeft niet het recht de in het vorige lid genoemde logo en tekst te verwijderen danwel onzichtbaar te maken.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op de door Momzic ontwikkelde websites en andere programmatuur een logo of enige tekst of afbeelding danwel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website of andere programmatuur door een andere onderneming of instelling of persoon dan Momzic is gemaakt of ontwikkeld.

ARTIKEL 5 : Aanvullende voorwaarden aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Momzic is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige website of onderdeel hiervan of van de door haar ontwikkelde programmatuur dan wel een door haar aangeboden dienst, tenzij sprake is van grove nalatigheid.

2. Voor zover Momzic aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

3. Aansprakelijkheid van Momzic voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4. Momzic is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, zoals webhosting, webcounters of domeinregistratie, noch voor het niet of niet goed functioneren van enige programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld door een derde. Dit beding is onverminderd van toepassing indien Opdrachtgever niet op de hoogte is van het feit dat de betreffende dienst door een derde is uitgevoerd of de betreffende programmatuur door een derde ter beschikking is gesteld of ontwikkeld.

5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen drie dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Momzic meldt.

6. Opdrachtgever vrijwaart Momzic voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Momzic gleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

7. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Momzic van apparatuur, programmatuur of tekst-, beeld-, of geluidsmaterialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever vrijwaart Momzic tegen elke actie welke is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.

ARTIKEL 6: Wijziging en meerwerk

Indien Momzic op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Momzic worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Momzic.

Momzic is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

ARTIKEL 7: Acceptatie website

1. Vanaf het moment dat de website aan Opdrachtgever wordt aangeboden vangt de acceptatieperiode aan. Gedurende deze acceptatieperiode zal de website door Opdrachtgever worden getest.

2. De acceptatieperiode bestaat uit: a. een testperiode van maximaal één week, waarin Opdrachtgever de website zal testen; gevolgd door b. een herstelperiode van maximaal twee weken waarin Momzic eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door c. een testperiode van maximaal één week, waarin Opdrachtgever de website opnieuw zal testen.

3. Partijen zullen overleggen omtrent door Opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheden. Momzic zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.

4. De website wordt geacht door Opdrachtgever geaccepteerd te zijn:- als Opdrachtgever dit schriftelijk aan Momzic heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden (‘voorwaardelijke acceptatie’); hetzij- na verloop van een periode van 2 weken na de datum van oplevering, tenzij Opdrachtgever Momzic schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de website niet geaccepteerd kan worden); hetzij- na afloop van de testperiode bedoeld in lid 2 onder c, tenzij Opdrachtgever Momzic schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de website niet geaccepteerd kan worden.

5. Indien Opdrachtgever vóór het moment van acceptatie de website gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt – in afwijking van het bovenstaande – de website als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.

6. In het geval van een voorwaardelijke acceptatie zal Momzic zich inspannen om de door Opdrachtgever geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

7. Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan).

ARTIKEL 8: Dienstverlening

1. Momzic zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is momzic Ontwerp gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3. Momzic is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform de overeengekomen tarieven.

4. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Momzic steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

ARTIKEL 9: Ontwikkeling van programmatuur

1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Momzic zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor dejuistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

2. Momzic is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

ARTIKEL 10: Aflevering, installatie en acceptatie programmatuur

1. Momzic zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Momzic uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

2. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Momzic uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

3. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Momzic uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel b. indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode.

In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien Opdrachtgever daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

4. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever momzic hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de bevat, zal Opdrachtgever Momzic uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren.

Momzic zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Momzic gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

6. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Momzic om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 15, indien toepasselijk, te herstellen.

7. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet- acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

8. Momzic zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Opdrachtgever afleveren en, indien een door Momzic uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Opdrachtgever installeren.

9. Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt.

ARTIKEL 11: Beveiliging en reservekopie

1. Het is Momzic toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Momzic door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Momzic op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

2. Behoudens het geval dat Momzic een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft Opdrachtgever het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

ARTIKEL 12: Corrigeren van fouten in programmatuur

1. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot het corrigeren van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.

2. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Momzic schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties.

Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Momzic te maken.

ARTIKEL 13: Interoperabiliteit

Indien Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Momzic ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Opdrachtgever Momzic schriftelijke en gespecificeerde verzoeken om de benodigde informatie.

Momzic zal dan binnen redelijke termijn kenbaar maken of Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Opdrachtgever eventueel in te schakelen derden.

Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

ARTIKEL 14: Gebruik van programmatuur

1. Onverminderd het bepaalde in voornoemde artikelen verleent Momzic Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

2. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

Voor zover wat dat betreft niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.

Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’).

De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

4. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Momzic retourneren.

Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging Momzic onverwijld schriftelijk melding maken.

ARTIKEL 15: Garantie programmatuur

1. Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Momzic naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Momzic zijn gemeld. Momzic garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Momzic zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen.

Momzic kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Momzic toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.

Herstel van verminkte of verloren gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Momzic wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

2. Herstel van fouten zal geschieden op een door Momzic te bepalen locatie. Momzic is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

3. Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is Momzic niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

ARTIKEL 16: Onderhoud programmatuur

1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Opdrachtgever in overeenstemming met de gebruikelijke procedures van Momzic geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Momzic melden.

Na ontvangst van de melding zal Momzic naar beste vermogen de fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Momzic te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Momzic is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

2. Momzic garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

3. Momzic kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Momzic toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Momzic is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegevens valt niet onder onderhoud.

4. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Momzic bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Momzic niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie.

Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Momzic van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Momzic aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

5. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Momzic is aangegaan, kan Momzic door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

ARTIKEL 17: Boetebeding

Indien Opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 1, 2 of 4, allen uit hoofdstuk twee van deze Voorwaarden, verbeurt zij een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van €12.000,- per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Momzic.

Adres:
Momzic
Alexanderstraat 14
2514JL Den Haag